607-067-024

Kurs instruktora windsuringu PZŻ

kurs-instruktora-windsurfinguZapraszamy do udziału w kursie na instruktora windsurfingu PZŻ, który odbędzie się w terminie 22-28 czerwca 2015 w naszej bazie w Dziwnówku.

Kurs instruktora windsuringu PZŻ obejmuje:
Część ogólna:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki – wykład: 6 godz
 2. Biologiczny rozwój człowieka – wykład: 2 godz
 3. Podstawowe elementy dotyczące higieny i promocji zdrowia – wykład: 2 godz
 4. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych – wykład: 2 godz, ćwiczenia:2 godz
 5. Przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych – wykład 2 godz
 6. Zasady planowania, finansowania i rozliczania imprez o charakterze masowym – kosztorys, podatki, ZUS i przepisy – wykład 2 godz

Część szczegółowa:

 1. Zagadnienia ogólno żeglarskie – wykład: 2 godz
 2. Teoria żeglowania i manewrowania deską z żaglem – seminarium: 4 godz
 3. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania deską – ćwiczenia: 30 godz
 4. Metodyka prowadzenia szkolenia na desce z żaglem – ćwiczenia: 20 godz.
 5. Organizacja szkolenia w żeglarstwie deskowym – wykład: 2 godz.
 6. Bezpieczeństwo w żeglarstwie deskowym – wykład 2 godz
 7. Sprzęt windsurfingowy – wykład 2 godz,  ćwiczenia 2 godz

Razem ok. 82 godzin (teoria 28 godzin, praktyka 54 godziny)

Program szczegółowy:

Część ogólna

1. Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.1.Sytuacja edukacyjna – warunki sprzyjające uczeniu się:

 • co to znaczy uczyć się, nauczać innych,
 • uświadomienie odpowiedzialności za własną naukę,
 • różnica w nauczaniu dzieci – dorośli,
 • warunki efektywnego uczenia: bezpieczeństwo, poczucie celowości (sensu), aktywności, wspólnota celu i współpraca, wyzwania i sukcesy (motywacja) – hierarchia potrzeb człowieka,
 • wskazówki dla instruktora dotyczące sytuacji edukacyjnej: pracuj na pozytywach, pokazuj jak wiele już wiedzą, bazuj na doświadczeniu życiowym, zachowaj zgodność między tym co czego nauczasz, a swoją postawą i zachowaniem, indywidualizacja procesów nauczania z uwzglednieniem wymiarów osobowości oraz poziomu i typu inteligencji.

2. Model skutecznego nabywania kompetencji: doświadczenie, analiza, teoria, praktyka (cykl Kolba).

3. Psychologiczne aspekty uczenia się:

 • odruchy warunkowe i bezwarunkowe, kształtowanie nawyków,
 • procesy poznawcze, a w szczególności: jak odbieramy świat – wrażenia wewnętrzne i zewnętrzne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), rola wyobrażeń, myślenia i mowy.

4. Proces zapamiętywania – jak działa pamięć, zasady efektywnego zapamiętywania, wskazówki dla instruktora dotyczące prowadzenia zajęć.

5. Uwaga i angażowanie grupy – co to jest, krzywa uwagi, jak utrzymywać wysoki poziom uwagi – wskazówki dla instruktora.

6. Emocje w procesie edukacji i podejmowania decyzji:

a.

podstawowe emocje proste (złość, smutek, radość, strach) oraz ich pochodne stany emocjonalne, siła i trwanie w czasie emocji,

b.

wpływ emocji na uczenie się – emocje instruktorów i uczniów.

7.

Cel jako wyznacznik wszelkich działań instruktora:

a.

trójkąt kompetencji: wiedza, umiejętności, postawa,

b.

cel, a efekt szkoleniowy.

8.

Metody kształtowania postaw (w tym pedagogika):

a.

jak kształtować postawe żeglarską,

b.

funkcjonowanie grup (rozwój grupy, rola jednostki, wywieranie wpływu i władza w grupie, konflikty grupowe),

c.

autorytet instruktora, jaki powinien być instruktor,

d.

metody i formy oddziaływań instruktorskich (wychowawczych i kształtujących postawy) – bezpośrednie i pośrednie, w tym m.in. modelowanie, zasady nagradzania i karania,

e.

samorozwój instruktora.

9.

Metody nauczania pojęć i zasad:

a.

nauczanie pojęć,

b.

nauczanie zasad,

c.

formy ze względu na poziom aktywności uczestników i efektywność formy (plusy i minusy metody, błędy, których należy unikać), zmienność form w trakcie zajęć: wykład i prezentacja – struktura, dyskusja, seminarium, praca w małych grupach, eksperymenty, gry i ćwiczenia, praca własna uczestników,

d.

narzędzia wspomagające przekaz – zasady pisania na tablicy, rzutnik, filmy, książki, tablice, programy multimedialne itp.

e.

kontrola i ocena wyników wiedzy.

10.

Metody nauczania umiejętności i rozwiązywania zagadnień – dobór metod: modelowanie, pokaz instruktorski – metoda analityczna, syntetyczna, mieszana, ćwiczenie w myśli, nauczanie algorytmiczne, nauczanie problemowe, metoda prób i błędów, stopień opanowania czynności.

11.

Dobór ćwiczeń: przygotowawczych (wprowadzających), zasadniczych, doskonalących, korygujących.

12.

Ocena efektów szkolenia praktycznego i egzaminowanie:

a.

informacja o wynikach nauczania i egzaminowania – zasady udzielania informacji zwrotnej,

b.

omawianie i korygowanie błędów – wybór czasu i rodzaju błędów, cel wskazania, funkcja motywująca.

13.

Wyzwania w pracy instruktora.

 

2. Biologiczny rozwój człowieka:

a.

rozwój osobniczy człowieka; etapy rozwoju fizycznego, rozwój psychomotoryczny,

b.

czynniki wpływające na rozwój osobniczy człowieka (wewnętrzne, zewnętrzne, żywienie i tryb życia).

 

3. Podstawowe elementy dotyczące higieny i promocji zdrowia:

a.

ogólne problemy higieny i promocji zdrowia dotyczące sportu żeglarskiego,

b.

podstawowe zagrożenia zdrowotne,

c.

adaptacja do środowiska – mechanizmy adaptacje organizmu człowieka do funkcjonowania w zmiennych warunkach środowiska zewnętrznego.

 

4. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych:

a.

żeglarstwo jako jedna z form rekreacji; formy, środki i metody rekreacji ruchowej,

b.

prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych (ćwiczenia praktyczne): gry i zabawy terenowe, ćwiczenia podtrzymujące ogólną sprawność fizyczną, zasady prowadzenia rozgrzewki.

 

5. Przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych.

Część szczegółowa

1. Zagadnienia ogólno-żeglarskie.a.

 • historia żeglarstwa deskowego w Polsce i na świecie,
 • organizacja żeglarstwa deskowego w Polsce,
 • etyka i etykieta żeglarska.

2. Teoria żeglowania i manewrowania deską z żaglem.

3. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania deską z żaglem.

4. Dydaktyka żeglarstwa deskowego:

 • systematyka manewrów i czynności w żeglarstwie deskowym,
 • zadania dydaktyczne w szkoleniu żeglarstwa deskowego: nauczanie i uczenie się – pojęć i zasad, czynności ruchowych, rozwiązywania problemów,
 • przygotowanie komunikatu dydaktycznego (instruktaż, pokaz),
 • określenie celu poszczególnych jednostek lekcyjnych, analiza warunków ćwiczeń, opracowanie i realizacja planu działania (scenariusz zajęć – konspekt), sprawdzenie wyników szkolenia.

5. Metodyka prowadzenia szkolenia na desce z żaglem:

 • organizacja jednostek lekcyjnych w zależności od celu dydaktycznego,
 • rodzaje i dobór ćwiczeń, pomiar dydaktyczny (kontrola wyników szkolenia), zasady omawiania i korygowania błędów,
 • nauczanie wszystkich czynności i manewrów w odpowiednich do celu, jednostkach lekcyjnych – wzorce jednostek lekcyjnych,
 • dobór, przygotowanie i zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego,
 • dobór pomocy szkoleniowych,
 • organizacja i metodyka szkolenia w manewrowaniu łodzią motorową.

6. Organizacja szkolenia w żeglarstwie deskowym:

 • charakterystyka różnych form szkolenia windsurfingowego w kraju i na świecie,
 • organizacja bazy szkoleniowej i zasady doboru akwenu,
 • inne dyscypliny sportu z wykorzystaniem pędnika windsurfingowego,
 • alternatywne formy szkolenia w żeglarstwie deskowym,
 • umiejętność nakreślenia ogólnych i szczegółowych celów szkolenia, opracowywania planów kursu, planów zajęć, wyboru metod nauczania stosownie do warunków organizacyjnych kursu i wstępnego poziomu wiedzy i umiejętności,
 • rola, zadania, obowiązki i prawa KWŻ kursu, (znajomość programów szkolenia, umiejętność opracowania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, unifikacji kadry, hospitacji itp.),
 • umiejętność oceny efektywności kursu, ewaluacja procesu szkolenia,
 • przepisy regatowe, zasady organizacji, prowadzenia i sędziowania regat turystycznych w żeglarstwie deskowym,
 • zasady prowadzenia treningu sportowego w żeglarstwie deskowym,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących organizacji dziecięcych i młodzieżowych obozów windsurfingowych, wymagania stawiane organizatorom i kadrze takich obozów,
 • zasady organizacji obozów windsurfingowych z udziałem dzieci i młodzieży,
 • zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika obozu (KWŻ), opiekuna wychowawcy, kadry instruktorskiej na dziecięcych i młodzieżowych obozach windsurfingowych.

7. Bezpieczeństwo szkolenia w żeglarstwie deskowym:

 • przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie,
 • zagrożenia związane z żeglowaniem na desce oraz zasady bezpieczeństwa w żegludze i szkoleniu windsurfingowym,
 • prowadzenie asekuracji na akwenie otwartym,
 • ratowanie tonących, zasady prowadzenia zabiegów reanimacyjnych, zasady udzielania pomocy po różnych wypadkach oraz wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
 • organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej.

8. Sprzęt windsurfingowy: budowa windsurfingu, podział i dobór sprzętu do pływania, trymowanie sprzętu.

Warunki i potrzebne dokumenty:

warunki_dopuszczenia_do_szkolenia – link do tej strony nie działa

Cena kursu dla osób do 26 roku życia wynosi 1490zł,

Cena kursu dla osób powyżej 26 roku życia dopłata 1730zł.

Zawiera: szkolenie teoretyczne i praktyczne według programu, ubezpieczenie NW, opłatę egzaminacyjną, opłatę za wydanie patentu, wypożyczenie sprzętu.